Algemene voorwaarden RYSE

1. Kwaliteitssysteem
RYSE hanteert een managementsysteem dat is gecertificeerd conform de norm ISO 9001:2015. Dit kwaliteitssysteem impliceert een zorgvuldige beheersing van de projecten die wij voor onze opdrachtgevers uitvoeren. Gezien ons streven om de diensten van RYSE continu te verbeteren en onze klanten beter van dienst te kunnen zijn, willen wij gedurende de looptijd van het project onze dienstverlening met u evalueren.

2. Geheimhouding en integriteit
De benodigde gegevens die door u ter beschikking worden gesteld zullen door ons bureau, respectievelijk elke medewerker van ons bureau, als strikt vertrouwelijk worden behandeld. Ook andere informatie, welke voortvloeiend uit de uitoefening van de functie, mondeling of schriftelijk, ter kennis van onze medewerker komt, beschouwt hij als strikt vertrouwelijk, tenzij het tegendeel nadrukkelijk blijkt. Indien en voor zover de juiste functie-uitoefening met zich meebrengt dat informatie van de opdrachtgever met derden moet worden gedeeld, vergewist medewerker zich ervan dat die derde vertrouwelijk met de gegevens omgaat. Zo nodig overlegt hij met opdrachtgever en/of laat hij de betreffende derde voor geheimhouding tekenen. De in te zetten medewerker is integer in zijn handelen en optreden. Hij handelt eerlijk, oprecht en betrouwbaar. Hij mijdt eigenbelang en stelt zich dienstbaar en zorgvuldig op. Hij gedraagt zich onberispelijk. Hij handelt zodanig dat hij zich steeds bewust is van de bijzondere positie van de opdrachtgever en de gevolgen die schending van integriteitsnormen met zich mee kunnen brengen. Werknemer aanvaardt geen gunsten van derden, wetende dat deze gunsten bedoeld zijn om zijn handelen te beïnvloeden. Overigens wordt de medewerker op gelijke wijze als medewerkers van de opdrachtgever geacht gebonden te zijn aan wettelijke regelingen inzake geheimhouding en integriteit welke op de opdrachtgever van toepassing zijn. Bij elke schending van geheimhouding, of bij enige twijfel aan integriteit zal RYSE de betreffende medewerker op eerste verzoek van opdrachtgever van zijn functie ontheffen.

3. Overige voorwaarden
De opdracht zal in samenwerking met u worden uitgevoerd. Teneinde het project succesvol te laten verlopen, is het wenselijk dat wij alle medewerking krijgen voor wat betreft het beschikken over relevante stukkenen informatie. De benodigde gegevens, die door u ter beschikking worden gesteld, zullen door ons bureau strikt vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer zich ingrijpende programmatische wijzigingen en/of aanzienlijke uitbreidingen of planvertragingen voordoen, die buiten de invloed van RYSE liggen, waardoor niet voorziene werkzaamheden ontstaan, zullen wij deze additionele werkzaamheden op basis van werkelijk bestede uren aan u doorbelasten. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.

4. Verhoudingen
Op al onze opdrachten is van toepassing ‘De Nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’.

5. Honorarium
5.1 Het in punt 5 van de offerte genoemde honorarium en de onderstaande uurtarieven zijn:

  • inclusief reis- en verblijfkosten in Nederland;

  • inclusief reproductie- en portokosten;

  • exclusief btw en indexering na dit kalenderjaar. Elk jaar stellen wij de indexering vast en wordt dit verrekend in onze uurtarieven.

5.2 Het honorarium wordt in maandelijkse termijnen gedeclareerd naar rato van de vorderingen van de werkzaamheden.

5.3 De betaaltermijn is 15 dagen na factuurdatum.