AZC Barneveld

Eén van de velen opgaven waar ons land momenteel voor staat is het huisvesten van vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers. De overheid is voornemens om een spreidingswet inwerking te laten treden om een eerlijke verdeling van asielzoekers over Nederland te borgen. De gemeente Barneveld heeft vooruitlopend op deze Wet initiatief getoond door een asielzoekerscentrum (AZC) te realiseren.

Locatie

Barneveld

Diensten

Strategie & advies Locatiekeuze Ontwikkeling & voorbereiding Projectmanagement Gebiedsontwikkeling

Eén van de velen opgaven waar ons land momenteel voor staat is het huisvesten van vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers. De overheid is voornemens om een spreidingswet inwerking te laten treden om een eerlijke verdeling van asielzoekers over Nederland te borgen. De gemeente Barneveld heeft vooruitlopend op deze Wet initiatief getoond door een asielzoekerscentrum (AZC) te realiseren. Dit wordt gedaan in samenwerking met het CAO (de organisatie die verantwoordelijk is voor de realisatie van AZC’s).

Het uitgangspunt van de gemeente Barneveld is dat het AZC (ondanks de in een bestuursovereenkomst afgesproken termijn van 10 jaar) geen tijdelijk karakter mag hebben. Het AZC (met 47 wooneenheden) dient gerealiseerd te worden conform een kwaliteitsniveau dat in lijn ligt met de kwaliteit van de (toekomstige) woonwijk die rondom het plot van het AZC gerealiseerd wordt (zowel qua gebouwen als qua openbare ruimte). Het plot van het AZC ligt midden in deze wijk. Met het COA dienen goede afspraken te worden gemaakt over o.a. dit kwaliteitsniveau, de wijze van verkoop/ erfpacht van de grond, en de rolverdeling qua uitvoering bouw- en woonrijp. Na 10 jaar zal het AZC op de betreffende locatie stoppen, de opstal wordt verkocht aan een partij die de wooneenheden ontwikkeld tot woningen voor andere doelgroepen. Door deze opzet zijn er veel vraagtukken die (vooruitlopend op deze transformatie over 10 jaar) op gebiedsniveau opgelost moeten worden.

Rol RYSE
In eerste instantie is een locatieonderzoek uitgevoerd waarbij verschillende locaties zijn afgewogen. In deze verkennende fase speelde vooral het creëren van sociaal-maatschappelijk draagvlak een belangrijke rol. Met het selecteren van de locatie en het opzetten van de participatie wordt de verkenning afgesloten. De volgende fase betreft de feitelijke realisatie van de opstal en de openbare ruimte. RYSE is in deze fase door de gemeente Barneveld gevraagd om de planontwikkeling, planologische procedure en uitvoering vorm te geven en te begeleiden.